Body Waxing

eyebrows$18
chin/lip$12
ears and nose$12 each
facial wax$30
underarms$20
half arm$20
full arm$30
half leg$30
full leg$45
bikini$30
brazillian$50
manzilian$60
men's back and chest$25+

No Replies to "Body Waxing"